Bemiddelingsvoorwaarden

Dit zijn de bemiddelingsvoorwaarden van Collectieve Inkoop Partner B.V., gevestigd aan de Jan Rebelstraat 14A te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75575248 (hierna: “Collectieve Inkoop Partner”). Collectieve Inkoop Partner levert bemiddelingsdiensten voor de totstandkoming van energiecontracten tussen energieleveranciers en zakelijke gebruikers. Aan de bemiddelingsdiensten van Collectieve Inkoop Partner zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

Afwijkingen van deze bemiddelingsvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Collectieve Inkoop Partner schriftelijk zijn aanvaard. Collectieve Inkoop Partner is slechts bemiddelaar en geen partij bij de energiecontracten die worden gesloten tussen gebruikers en energieleveranciers.

DEFINITIES

De in de Bemiddelingsvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

 • Aanbieder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de Energiecontract aanbiedt via de Dienst van Collectieve Inkoop Partner.
 • Bemiddelingsvoorwaarden:de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Dienst:de bemiddelingsdienst die Collectieve Inkoop Partner ten behoeve van Gebruiker levert waarbij Collectieve Inkoop Partner een of meer aanbiedingen voor een Energiecontract voorlegt aan Gebruiker en bemiddelt bij de totstandkoming ervan.
 • Energiecontract:de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker inzake de levering van energie.
 • Gebruiker:de natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Intellectuele Eigendomsrechten:alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Collectieve Inkoop Partner en Gebruiker krachtens welke Collectieve Inkoop Partner de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Bemiddelingsvoorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Partijen: Gebruiker en Collectieve Inkoop Partner gezamenlijk.
 • Website:de digitale omgeving van Collectieve Inkoop Partner waarin Gebruiker Energiecontacten kan sluiten met Aanbieders, te raadplegen via de persoonlijke link die aan Gebruiker beschikbaar gesteld kan worden en alle bijbehorende subdomeinen. 

GEBRUIK VAN DE DIENST

 • De Dienst biedt Gebruiker de mogelijkheid om via de bemiddeling door Collectieve Inkoop Partner en vervolgens een digitaal proces een Energiecontract te sluiten met een Aanbieder.
 • Het digitale aspect van de Dienst is door Gebruiker direct, na toezending van de link via e-mail door Collectieve Inkoop Partner, te gebruiken zonder account. Hiervoor kan Collectieve Inkoop Partner om het e-mail adres van Gebruiker verzoeken.

BEMIDDELING

 • Collectieve Inkoop Partner is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker. Collectieve Inkoop Partner is geen partij bij het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker. Het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Bemiddelingsvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van haar diensten en/of producten. Gebruik kan hiervoor de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software en webomgevingen, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Collectieve Inkoop Partner en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Collectieve Inkoop Partner, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • Alle informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. Collectieve Inkoop Partner heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
 • Indien Gebruiker informatie stuurt naar Collectieve Inkoop Partner, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker Collectieve Inkoop Partner een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 

PRIJZEN EN INFORMATIE

 • De Dienst wordt Gebruiker geheel gratis aangeboden, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 • De door Collectieve Inkoop Partner genoemde en op de Website getoonde prijzen van Aanbieders zijn afkomstig van de Aanbieders.
 • De prijzen en informatie die door Collectieve Inkoop Partner worden genoemd en op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en worden door de Aanbieders zelf bepaald. Collectieve Inkoop Partner heeft hier geen invloed op. Collectieve Inkoop Partner spant zich in om de prijzen en de informatie zo vaak mogelijk te controleren en, indien van toepassing, Aanbieders te stimuleren om de prijzen en informatie te actualiseren. 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Gebruiker is zich ervan bewust dat Collectieve Inkoop Partner enkel bemiddelt in de totstandkoming van het Energiecontract tussen Gebruiker en Aanbieder. Collectieve Inkoop Partner is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van het Energiecontract of andere tekortkomingen van Aanbieders. Collectieve Inkoop Partner is immers geen partij bij het Energiecontract tussen Gebruiker en Aanbieder.
 • De aansprakelijkheid van Collectieve Inkoop Partner voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
 • Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Collectieve Inkoop Partner jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid wordt uitgekeerd is beperkt per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen tot een bedrag van EUR 500,- (inclusief btw).
 • Collectieve Inkoop Partner is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Collectieve Inkoop Partner.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen één (1) maand na ontdekking schriftelijk bij Collectieve Inkoop Partner meldt.
 • Gebruiker vrijwaart Collectieve Inkoop Partner voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, boetes van toezichthouders, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst. 

PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING

 • De door Collectieve Inkoop Partner te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Collectieve Inkoop Partner zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Algemene verordering gegevensbescherming. Informatie over hoe Collectieve Inkoop Partner omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring. 

DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 • Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en loopt automatisch ten einde op het moment dat de Dienst van Collectieve Inkoop Partner voltooid is. Als voltooid kan aangemerkt worden, dat Gebruiker het online proces voor sluiting van het Energiecontract doorlopen heeft, dan wel de geldigheidsduur van de persoonlijke link van Gebruiker verstreken is. 

WIJZIGINGEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

 • Collectieve Inkoop Partner behoudt zich het recht voor de Dienst en deze Bemiddelingsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via e-mail.
 • Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding van de wijziging opzeggen en dient Gebruiker verder gebruik van de Dienst te staken. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Bemiddelingsvoorwaarden.

OVERIGE BEPALINGEN

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Collectieve Inkoop Partner gevestigd is.
 • Onder “schriftelijk” wordt in deze Bemiddelingsvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • Indien een bepaling in deze Bemiddelingsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is Collectieve Inkoop Partner gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt, zonder dat nadere medewerking en/of toestemming van Gebruiker vereist is.

CONTACTGEGEVENS

 • Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Bemiddelingsvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Collectieve Inkoop Partner B.V.
Jan Rebelstraat 14A
1069 CC Amsterdam
020 20 51 467